CO JE SCIENTOLOGIE?

Scientologie, která byla vyvinuta L. Ronem Hubbardem, je náboženství, které nabízí přesně vytyčenou cestu. Tato cesta vede k úplnému a jistému porozumění skutečné duchovní podstaty jedince a jeho vztahu k sobě samému, rodině, skupinám, lidstvu, všem živým formám, hmotnému vesmíru, duchovnímu vesmíru a Nejvyšší bytosti.

Scientologie oslovuje ducha - ne tělo nebo mysl - a věří, že člověk je něčím mnohem více, než jen produktem svého prostředí nebo svých genů.

Scientologii tvoří velké množství znalostí, které vychází z jistých základních pravd. Těmi nejdůležitějšími z nich jsou:

  • Člověk je nesmrtelná duchovní bytost.
  • Jeho zkušenost sahá za hranici jednoho života.
  • Jeho schopnosti jsou neomezené, i když si to nyní neuvědomuje.

Scientologie se dále dívá na člověka jako na v podstatě dobrého a věří, že jeho duchovní spása záleží na něm samotném, lidech, s kterými žije a na tom, že dosáhne bratrství s vesmírem.

Scientologie není dogmatickým náboženstvím, ve kterém se od člověka žádá, aby vše přijal jen na základě víry samotné. Naopak, člověk sám zjistí, že scientologické principy jsou pravdivé tím, že je používá a pozoruje nebo zažívá výsledky.

Hlavním cílem Scientologie je opravdové duchovní osvícení a svoboda.


NÁBOŽENSKÉ PRINCIPY

Scientologie je aplikovaná náboženská filozofie. Jejím cílem je přivést jednotlivce k porozumění sobě samému, svému žití jako duchovní bytosti a vztahu k vesmíru jako jednomu celku.

Scientologické náboženství se zakládá výhradně na výzkumech L. Ron Hubbarda, jeho spisech a nahraných přednáškách. Tato díla dohromady tvoří náboženské spisy Scientologie. Tyto náboženské spisy jsou jediným zdrojem všech principů, učení, filozofie, praktik, rituálů a všech základních směrnic scientologické víry. Obsahují více než 500 000 stran psaného textu, téměř 3 000 nahraných přednášek a více než 100 filmů. Principy a praktiky scientologického náboženství jsou označovány jako duchovní nebo náboženské „technologie“ Scientologie.

L. Ron Hubbard je jediným zdrojem náboženských spisů Scientologie. Veškerý výzkum a vývoj tohoto náboženství dokončil během svého života. Hubbard jako zakladatel a zdroj Scientologie nemá žádné následovníky a také nikdy žádné mít nebude. Scientologické církve a organizace církevní struktury používají stávající náboženské spisy a rozšiřují je tak, jak byly vytvořeny L. Ron Hubbardem.

Cíle Scientologie jsou: „Civilizace bez šílenství, bez zločinců a bez válek, kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mohou mít práva a kde je člověk svobodný, aby mohl dosáhnout nejvyšších stavů existence.“

Základním principem Scientologie je, že člověk je nesmrtelná duchovní bytost, která žila mnoho životů a které má potenciál k nekonečnému přežití. Ačkoli má člověk tělo a mysl, zůstává stále duchovní bytostí, která se v Scientologii nazývá „thetan“. Thetan je v podstatě dobrý, ale v průběhu věků srostl s hmotným vesmírem tak, že zapomněl, že je ve skutečnosti duchovní bytostí. Minulé bolestivé a traumatické zážitky každého člověka, ne jeho přirozenost, stojí za zlými činy a zmenšením jeho vědomí a schopností.

Společným jmenovatelem všech aktivit v životě a hlavním popudem thetana je přežití. Přežití zahrnuje osm dynamik, které si člověk může nejlépe představit jako soustředné kruhy, se (1) sebou samotným v jejich středu a rozšířením na (2) rodinu, (3) skupiny, (4) lidstvo, (5) všechny životní formy, (6) fyzikální vesmír, (7) duchovní vesmír a (8) nekonečno nebo nejvyšší bytost. Tak, jak člověku prostřednictvím Scientologie roste vědomí a on je méně ovlivňován svou minulostí, si je stále více vědom zbývajících dynamik a začínají mu více ležet na srdci.

Proto tak, jak se scientologové ve svém náboženství rozvíjejí, mají tendenci se více angažovat v pomoci svým rodinám, přátelům, spolupracovníkům, společnosti atd.

Scientologie je velmi přesná víra a základním principem tohoto náboženství je, že duchovní svobody lze dosáhnout pouze tehdy, když se po cestě, zachycené v náboženských spisech, kráčí bez odchylování. Tato cesta začíná duchovní léčebnou technologií, která bylo v roce 1950 popsána panem Hubbardem v knize Dianetika: Moderní věda o duchovním zdraví, a pokračuje dále skrze zvyšování úrovně duchovního osvícení, které je obsaženo v dalších náboženských spisech.

Nejdůležitější použití Scientologie lze nalézt v jejích hlavních náboženských praktikách - auditingu a vzdělání. Auditing a vzdělání jsou v Scientologii dvě paralelní cesty k duchovnímu osvícení, které se dohromady označují jako Most k naprosté svobodě (dále jen „Most“) .


AUDITING

Auditing se skládá z postupných úrovní náboženských služeb, které oslovují thetana. Při provádění auditingu vzdělaný, vysvěcený duchovní nebo vzdělávající se duchovní, který se nazývá „auditor“, pomáhá thetanovi oslovit traumatizující oblasti jeho minulosti, včetně minulých životů, a osvobodit ho od jejich škodlivých účinků.

Při auditingu se používá speciálně navržený měřící přístroj nazývaný e-metr. Je to náboženský přístroj, který umožňuje auditorovi a osobě, která auditing dostává, lokalizovat oblasti minulosti, které jsou pak v auditingu osloveny. Nejedná o detektor lži a přístroj sám o sobě nic nečiní. Používá se pouze vzdělaným duchovním a je pro auditing nepostradatelný. Je to jeho jediné použití.

Auditing se provádí v důvěrných sezeních mezi auditorem a osobou, která dostává auditing. Auditor je kvalifikován pro určité úrovně auditingu. Při auditingu se nepoužívá žádná hypnóza, techniky tranzu nebo drogy jakéhokoli druhu. Auditing vyžaduje bdělou a dobrovolnou účast osoby, která auditing dostává. Osoba s auditorem úzce spolupracuje, aby zvládla oblasti své duchovního trýzně.

V auditovacím sezení klade auditor určité otázky nebo soubory otázek (známé jako procesy), vhodné pro osobu, která auditing dostává, které jsou přesně vysvětleny panem Hubbardem v náboženských spisech Scientologie. Otázky a reakce auditora na odpovědi jsou dány přesnými zásadami, díky nimž může osoba konfrontovat oblasti své minulosti. To umožňuje osobě, která dostává auditing, najít odpovědi, které by jinak zůstaly neodhaleny. Scientologický auditor odpovědi nikdy neposkytuje, ani osobě neříká, co si má o sobě nebo o své minulosti myslet. Jediná pravda, kterou osoba v auditingu najde, je ta, která je pravdou pro ni samotnou.  Konečným výsledkem každého řádně použitého auditovacího procesu je, že osoba získá větší duchovní vědomí, které je doprovázeno pocitem tělesné i duševní pohody.

Auditor vede o použitých procesech a odpovědích auditované osoby písemné záznamy. Tyto záznamy jsou potom přezkoumány vysoce vzdělaným duchovním, který je označován jako „supervizor případu“. Supervizor případu porovnává duchovní pokrok osoby s očekávanými výsledky a určuje příští proces nebo řadu procesů, které se budou používat. Písemné záznamy z auditingu jsou nezbytné a je to jedna ze základních ortodoxních praktik Scientologie. Zachází se s nimi přísně důvěrně a spadají pod povinnost mlčenlivosti duchovního v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství.

Postupné úrovně duchovního vědomí scientologického auditingu jsou označeny jako stupně. Když osoba dokončí stupeň 0, získá duchovní vědomí a schopnosti v oblasti komunikace. Když osoba dokončí stupeň III, je osvobozena od rozladění v minulosti atd. Nakonec osoba dosáhne stavu „Clear“.

Clear je novým stavem jedince, ve kterém už dál není negativně ovlivňován svojí minulostí. Je racionální v tom, že vytváří nejlepší možná řešení jakých je na základě údajů, které má, a na základě svého hlediska, schopen. Stát se Clearem posiluje vlastní individualitu a kreativitu osoby.

POKROČILÉ STUPNĚ

Na úrovních scientologického auditingu nad Clearem dosahuje jedinec naprosté duchovní svobody od nekonečného cyklu zrození a smrti. Postupně nabývá stavu úplného vědomí, paměti a schopnosti být jako duchovní bytost nezávislá na lidském těle. Tento stav se nazývá operující thetan („OT“).

OT úrovně obsahují velmi pokročilé materiály z výzkumů L. Ron Hubbarda a jsou to úrovně, kde se člověk dostává k nejvyššímu uvědomění si své vlastní podstaty a svého vztahu k životu a ke všem dynamikám. Těmto úrovním mohou porozumět pouze ti, kteří dosáhli stavu Clear nebo nějaké vyšší úrovně, a kteří prošli přiměřenou přípravou na nižších úrovních. OT úrovně jsou církví vedeny jako důvěrné a osoba je dostane k dispozici až tehdy, když je na ně připravená.


SCIENTOLOGICKÉ VZDĚLÁNÍ

Vzdělání sestává z kurzů, které obsahují studium spisů, přednášek a filmů scientologického náboženství, jejichž autorem je L. Ron Hubbard. Mnoho kurzů nabízí jak vzdělání v auditovacích postupech, tak podrobnou analýzu náboženské filozofie Scientologie.

Aby člověk dosáhl úplné duchovní svobody, měl by podstoupit jak vzdělání, tak auditing. Vzdělání přináší moudrost a schopnost, které rozhodně zlepší životní stavy na všech dynamikách. Potřeba auditorů je veliká, protože na rozdíl od jiných náboženství, kde se lidé shromažďují ve sborech, může spasení v Scientologii nastat jenom za pomoci přímého vztahu auditora a  osoby, která auditing dostává.


ETIKA A PRÁVO V SCIENTOLOGII

Scientologie má etický systém, který se zcela zakládá na rozumu - racionalitě ve směru k nejvyšší úrovni přežití všech dynamik. To zahrnuje použití řady předepsaných kroků k postupnému zvyšování přežití sebe sama, rodiny, skupiny, jakékoli aktivity nebo části existence.

Scientologie má také svůj vlastní systém spravedlnosti, který se používá podle přesných církevních kodexů, je srozumitelný a je mezi scientology dobře známý. Nejpřísnějším trestem, jaký se při výkonu spravedlnosti ukládá, je vyloučení z církve. Avšak i vyloučený člen má k dispozici postupy, s jejichž pomocí může u církve opět získat své dobré jméno.

Scientologické kodexy spravedlnosti se shodují s morálními pravidly a právními kodexy společnosti. Jednání, která jsou společností považována za kriminální, jsou za kriminální považována také církví a scientology. Scientologové netolerují žádné nelegální aktivity jakéhokoli druhu. Zkušenost ukázala, že ti, kteří vážně porušili zákony země, nejsou schopni udržovat etické standardy požadované pro dosažení duchovního pokroku.


STRUKTURA SCIENTOLOGICKÉ CÍRKVE

Scientologické církve, které se starají o své členy, jsou uspořádány v hierarchické církevní struktuře, která odráží postupnou povahu úrovní scientologických náboženských služeb. Na nižších úrovních této struktury poskytují jednotlivci a malé církevní organizace počáteční úrovně auditingu a vzdělání. Na nejvyšších úrovních poskytují velké církevní organizace nejvyšší úrovně auditingu a vzdělání.

Organizace vyšších úrovní dodávají všechny služby dodávané organizacemi pod nimi. Všechny církve jsou zapojeny do církevní struktury, která je podporuje, koordinuje a napomáhá aktivitám každičké organizace, aby Scientologie jako celek mohla dosáhnout svých cílů.

Všechny typy organizací v této církevní struktuře jsou registrovány jako separátní  právnické osoby, které jsou řízeny vlastním nezávislým představenstvem. Každá z těchto právnických osob je plně zodpovědná za své vlastní aktivity, blahobyt a fungování dle místních zákonů.


CÍRKVE, MISE A SKUPINY

 

POLNÍ DUCHOVNÍ A DIANETICKÉ SKUPINY

Na nejnižší úrovni scientologické struktury jsou polní auditoři, což jsou speciálně vzdělaní scientologičtí duchovní, kteří poskytují auditing a úvodní služby. Polní auditoři mohou pracovat samostatně, nebo spolu s jinými auditory coby část neformální skupiny zvané „dianetická skupina”. Polní auditoři vykonávají pro scientologické náboženství důležitou funkci tím, že do náboženství uvádí lidi ze široké veřejnosti a pomáhají jim pokračovat v auditingu a vzdělání v Scientologické církvi.

Polní auditoři a dianetické skupiny církví jsou podporovány prostřednictvím Mezinárodního Hubbardova církevního svazu duchovních (I HELP) – kalifornské neziskové náboženské organizace. I HELP poskytuje polním duchovním materiály, publikace a duchovní vedení v podobě technické a administrativní pomoci dle potřeby, aby byla zajištěna ortodoxnost a úspěch jejího působení.

 

SCIENTOLOGICKÉ MISE

Scientologické mise tvoří další úroveň církevní struktury. Mise je náboženská nezisková organizace, která poskytuje základní dianetické a scientologické služby.

Mise jsou diseminační aktivitou Scientologie, která oslovuje ty, kteří se s ní ještě nesetkali. Mise nemají plnohodnotné postavení jako církve, ani nemají oprávnění vzdělávat nebo vysvěcovat scientologické duchovní. Jsou často – ale ne vždy – otevírány v oblastech světa, které dříve nepřišly do styku se Scientologií. Po celém světě existují stovky misí. Když mise dosáhne určité velikosti, stane se obvykle scientologickou církví.

Mise jsou církví duchovně vedeny a podporovány prostřednictvím organizace Mezinárodní scientologické mise (SMI – Scientology Missions International), což je kalifornská nezisková náboženská organizace, která slouží jako ústředí pro všechny mise.

Účelem SMI je propagovat a šířit Scientologii tak, že zakládá nové mise a pomáhá stávajícím misím v jejich růstu. SMI pomáhá jednotlivým scientologům otevřít nové mise a tím zpřístupnit Scientologii široké veřejnosti po celém světě. Následkem toho vznikají nebo existují  mise v tak široké paletě zemí jako jsou Pákistán, Ghana, Indie, Turecko a Malajsie.

 

CÍRKVE NEBO ORGANIZACE TŘÍDY 5

Nad misemi jsou v scientologické struktuře scientologické církve. První úroveň církví poskytuje úvodní nebo pokročilejší dianetické a scientologické vzdělání a auditing, včetně všech náboženských služeb, které poskytují mise, a navíc vzdělává auditory až do úrovně třídy V. Z tohoto důvodu jsou v Scientologii známy jako církve nebo organizace „třídy V”. (Jen církve mají oprávnění vzdělávat a vysvěcovat scientologické duchovní).

Určitým církvím třídy V se říká „Centra pro celebrity“. Jsou přístupné pro všechny členy církve, ale hlavně pro umělce, osobnosti ze sportu, vládní představitele a další profesionály v jakémkoli oboru. Poskytují nerušené prostředí, ve kterém se mohou věnovat auditingu a vzdělávání.

Církve třídy V se po technické stránce starají o kvalitu služeb dodávaných v místních misích a skupinách a mezi polními auditory. Pravidelně přezkoumávají kvalitu auditingu a vzdělávání dodávaného v svých příslušných oblastech a mají zaměstnance, jejichž funkce je jakoukoli oblast nesprávného použití technologie napravit tím, že zajistí, aby byla intenzivně přestudována odpovídající část náboženských spisů.

Všechny scientologické církve a jejich duchovní poskytují členům církve pomoc s manželskými, rodinnými a dalšími problémy a provádějí scientologické náboženské obřady, včetně pojmenování novorozenců, svateb a pohřbů. Pravidelně pořádají nedělní služby a páteční shromáždění. A dále zaštiťují pravidelná setkání členů církve, kde se poslouchají nahrané přednášky L. Ron Hubbarda.

Církve třídy V jsou centry Scientologie ve svých náboženských komunitách. Organizují členy církve do výborů a veřejných aktivit, jak je podrobněji popsáno níže. Poskytují scientologům místo, kde se mohou setkat s ostatními a účastnit se akcí při příležitosti oslav scientologických náboženských svátků.

Všechny scientologické církve (a mise) a jejich členové na všech úrovních se účastní aktivit zlepšujících přežití na všech dynamikách. Sponzorují a účastní se celé řady dobrovolných aktivit, aby pomohly svým městům a svým zemím.

Mezi těmito stojí za povšimnutí informační kampaně  „Za USA bez drog” a „Řekni NE drogám – řekni ANO životu”, které jsou organizovány ve Spojených státech, Kanadě a Evropě. V Itálii scientologové shromažďují a likvidují potenciálně nebezpečné použité stříkačky ve veřejných parcích. V České a Slovenské republice scientologové věnují desítky hodin týdně distribuci informačních materiálů o nebezpečí marihuany a extáze. V mnoha oblastech scientologové pracují na nočních a víkendových dobrovolných programech, aby zvýšili úroveň gramotnosti chudých městských dětí. Běžné jsou také projekty pro zlepšení životního prostředí, jako je sázení stromů, úklid ulic a snahy zbavit oblast nevzhledných graffiti. Jsou také aktivní v charitě, jako je poskytování jídla a oblečení chudým, vánoční sbírky hraček pro chudé děti a přístřešky pro bezdomovce a pomoc dospívajícím, kteří utekli z domova.

Scientologičtí dobrovolní duchovní používají své znalosti a umění auditovat, aby zmírnili utrpení obětí katastrof jako byly v roce 1992 nepokoje v Los Angeles a hurikán Andrew na Floridě. Přes 3 000 dobrovolných duchovních pomáhalo 11. září 2001 při neštěstí na Ground Zero v New Yorku. Téměř sedm desítek dobrovolných duchovních pomáhalo při záplavách v Praze v létě 2002.


POKROČILÉ ORGANIZACE

 

CÍRKVE (ORGANIZACE) VELIKOSTI SAINT HILLU A POKROČILÉ ORGANIZACE

Organizace velikosti Saint Hillu jsou centralizované církve, které se specializují na pokročilé vzdělávání auditorů. Členům církve ve své oblasti i členům církve ze vzdálených měst a zemí slouží jako zařízení pro rozsáhlé vzdělání auditorů.

Původní organizace Saint Hill se nacházela na stejném místě, kde bydlel L. Ron Hubbard – na panství Saint Hill u městečka East Grinstead, v hrabství Sussex v Anglii. Zde pan Hubbard dodával Sainthillský speciální instruktážní kurz (SHSBC) – nejrozsáhlejší kurz pro auditory v Scientologii. SHSBC obnáší studium chronologického vývoje Dianetiky a Scientologie od jejich vzniku do současnosti.

S expanzí Scientologie byly vytvořeny další takovéto organizace v Kodani, Los Angeles a Sydney, aby poskytovaly kurz SHSBC, a které byly označeny jako „organizace velikosti Saint Hillu“.

Pokročilé organizace se nacházejí v Los Angeles, East Grinstead, Kodani a Sydney. Poskytují pokročilý auditing a vzdělání s důrazem na auditing. Toto jsou organizace, kde může člověk absolvovat OT úrovně až do úrovně OT V. Pokročilé organizace také dodávají auditorům auditorský kurz třídy VIII.


SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV FLAG

Scientologická církev Flag v Clearwateru na Floridě je nezisková náboženská organizace, která je největším duchovním střediskem pro scientology z celého světa. Dodává nejvyšší úrovně náboženského vzdělání a s více než 1 500 zaměstnanci je největší scientologickou církví na světě.

Jméno „Flag” (v překladu vlajka) se vztahuje k jejímu církevnímu původu z roku 1967. V té době L. Ron Hubbard žil a prováděl svůj výskum na vlajkové lodi Apollo, kde byly poprvé dodávány některé ze služeb vyšších úrovní.

Ve Flagu jsou trénování auditoři až do třídy XII, což nejvyšší dosažitelná auditorská úroveň v Scientologii. Flag rovněž dodává dianetický a scientologický auditing, od základního auditingu až po úroveň Nové OT VII.

Jelikož do Flagu cestují členové církve z celého světa, aby se účastnili náboženských služeb – často na celé týdny nebo měsíce – je zde náboženské centrum, kde se mohou členové církve ubytovat a stravovat, aby se mohli ničím nerušeni a v bezpečném prostředí věnovat scientologickému auditingu a vzdělání.

Ve Flagu je nejlépe vzdělaný a nejzkušenější technický personál ze všech organizací na světě, které poskytují služby. Hraje také životně důležitou roli ve vzdělávání a zaškolení personálu z nižších církví a misí.


SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV FREEWINDS

Nejvyšší dostupná úroveň auditingu – úroveň Nové OT VIII – jakož i speciální scientologické kurzy, které nejsou dodávány nikde jinde, jsou dodávány jen na lodi Freewinds, která je zaregistrovaná na Holandských Antilách, a kterou americký daňový úřad prohlásil za osvobozenou od daní (stejně jako všechny americké mise a církve). Scientologická církev Freewinds je mezi scientologickými církvemi unikátem v tom, že dodává své služby na palubě motorové lodi Freewinds. Jde o loď o výtlaku 7056 tun a délce 132 metrů kotvící v Karibiku – což poskytuje ideální estetické náboženské útočiště, kde mohou členové církve věnovat plnou pozornost duchovnímu pokroku na nejvyšších úrovních Mostu.


MEZINÁRODNÍ SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV

Mezinárodní scientologická církev (CSI – Church of Scientology International) je kalifornská nezisková náboženská organizace, která sídlí v Los Angeles a která je ústřední organizací scientologického náboženství. Poskytuje církevní vedení všem církvím, scientologickým organizacím a skupinám a provádí celkové plánování a řízení nezbytné k dalšímu šíření Scientologie ve světě.

CSI vzdělává a poskytuje vzdělávací materiály zaměstnancům církví, jednotlivým církvím poskytuje na míru ušitou podporu a programy a v případě potřeby posílá jednotlivým církvím jako pomoc svůj vysoce vzdělaný personál. CSI rovněž provádí globální diseminační kampaně, obranu náboženství a překládá náboženské dílo pana Hubbarda do mnoha jazyků, ve kterých je Scientologie praktikována.

Částí CSI je Golden Era Productions (zkráceně „Gold”), která vyrábí a zásobuje církev mnoha diseminačními pomůckami jako jsou filmy, videonahrávky, CD nosiče, brožury, plakáty, fotografie, umělecké předměty, reklamní spoty pro rádio a televizi, celovečerní filmy a hudební nahrávky.

Gold pro církevní účely zpřístupnil většinu z 3000 nahraných scientologických přednášek pana Hubbarda (včetně transkriptů) pomocí mixování, střihu a opětovného záznamu na vysoce kvalitní kazety. Gold rovněž vyrábí e-metry, které jsou pro praktikování tohoto vyznání nezbytné.

CSI jako ústřední organizace scientologického náboženství zajišťuje, že všechny scientologické církve a (skrze SMI) scientologické mise v náboženské struktuře fungují koordinovaně, aby bylo dosaženo cílů Scientologie ve velké míře. Každá scientologická církev a mise se řídí určitými jednotnými praktikami, které mají své kořeny v náboženských spisech a tradici.

Scientologie zavedla systém získávání finančních prostředků, který je založený na požadování určitých příspěvků za dané náboženské služby, a který je obdobný systému získávání finančních prostředků používaného v židovském, mormonském, protestantském, katolickém, zen-budhistickém a hinduistickém náboženství. Členové Scientologické církve tím, že finančně přispívají na auditing a vzdělání, zároveň přispívají na podporu a expanzi svého náboženství. Tyto příspěvky tvoří téměř veškerou finanční podporu, kterou církev přijímá, a jsou nezbytné pro samotné přežití náboženství.

Výše příspěvků v scientologických církvích byla stanovena CSI podle následujících kritérií: 1) poskytnutí prostředků na další šíření technologie a růst náboženství jako celku, 2) zajištění, že církve a mise, které se starají o veřejnost, jsou schopny hradit provozní náklady a zůstávají životaschopné a mohou dál růst, 3) povzbuzení členů církve, aby se vzdělali jako auditoři, aby se zvýšil počet lidí, kteří dosáhnou duchovní spásy, která je dosažitelná pouze auditingem a 4) zpřístupnění veškeré scientologické náboženské technologie obyčejným lidem.

Plánované náboženské projekty a navrhované finanční výdaje církve dalece převyšují stávající finanční prostředky církve a prakticky veškeré investice jdou na provozní náklady a zařízení používaná výlučně církevními organizacemi pro realizaci náboženských projektů.

Příspěvky, které jsou obdrženy od členů církve, ukládají místní scientologické církve na bankovních účtech spolu s prostředky pro běžný provoz. Malou část těchto financí posílají tyto scientologické církve CSI a zbytek – většina příjmů církve – je použita na aktivity této církve. CSI používá přijaté finanční prostředky k financování projektů a aktivit, ze kterých má prospěch celá struktura Scientologické církve. Tyto prostředky rovněž podporují aktivity církve k zajištění blaha a reformy společnosti.

Scientologové nejsou v církvi zaměstnáni pro osobní finanční zisk. CSI a všechny církevní organizace, které jsou nad úrovní organizací třídy V v náboženské struktuře, jsou obsazeny členy náboženského řádu Sea organization (v překladu Námořní organizace). Jeho jméno pochází ze skutečnosti, že byl poprvé založen na palubě námořních lodí koncem 60. let minulého století. Členové Sea organization vstupují do náboženského řádu, žijí ve společných ubytovnách a jedí ve  společných jídelnách, které poskytuje církev. Dostávají malý příspěvek týdně – v současné době $50 dolarů – a příležitostně menší bonusy. Platy zaměstnanců církví třídy V a misí jsou obdobně skromné. Žádná soukromá osoba nebo soukromá zájmová skupina nemá z finančních prostředků církve žádný prospěch.

Existuje mnoho způsobů, jak se člověk může účastnit auditingu nebo vzdělání a dalších služeb církve, aniž by musel hradit stanovené příspěvky.

Scientologické církve se věnují charitativnímu auditingu. A také, členové církve, kteří jsou vzdělávání jako auditoři, musí jako součást svého výcviku auditovat ostatní a většina takového auditingu je poskytována bez nároku na odměnu. V mnoha případech se členové církve auditují navzájem – člověk takto může obdržet většinu svého auditingu.

Jednotlivci, kteří se připojili k personálu církve, dostávají bezplatný auditing a vzdělání v rámci své smlouvy.

Ti, kteří jsou vzděláni jako auditoři, ale nejsou zaměstnáni v žádné scientologické církvi ani misi, obecně dodávají bezplatný auditing svým přátelům a rodině a jsou v tom církví povzbuzováni. Scientologičtí auditoři také pomáhají nemocným, zraněným nebo traumatizovaným osobám, a to jak individuálně, tak organizovaně pod hlavičkou místní církve v dobách široké potřeby, jako jsou např. kalamity.

Scientologie aktivně hledá nové členy, aby dosáhla svého cíle vytvoření nové civilizace. Lidi jsou seznamováni se Scientologií skrze stávající scientology. Ti, kteří tímto způsobem pomáhají, jsou nazýváni „polní členové personálu” a dostávají provizi z příspěvků vybraných za auditing a vzdělání, která je vyplácena v okamžiku, kdy osoba započne příslušnou náboženskou službu.

Scientologické církve a mise jsou otevřeny široké veřejnosti, která se zde o tomto náboženství může dozvědět více. V církvích se pořádají dny otevřených dveří, prohlídky, přednášky a promítají se úvodní filmy, a to pro všechny, kteří se chtějí o Scientologii něco dozvědět.

Hlavní aktivitou při rozšiřování scientologické víry je prodej knih pana Hubbarda; hlavně Dianetiky: Moderní vědy o duševním zdraví. Církev zjistila, že lidé, kteří si přečetli jednu z knih pana Hubbarda, mají často zájem dozvědět se více o dianetických a scientologických duchovních technologiích. Z tohoto důvodu církev podporuje prodej úvodních náboženských knih pana Hubbarda v nejvyšší možné míře.

Církev zpřístupňuje veškerá náboženská díla pana Hubbarda sestavováním, přepisováním, překládáním a vydáváním psaného slova a přednášek pana Hubbarda o Dianetice a Scientologii v mnoha jazycích a co možná největšímu množství lidí. (Výjimku tvoří malý zlomek tvořený důvěrnými pokročilými úrovněmi popsanými výše.). Jsou k mání v knihkupectvích otevřených ve všech církvích a ceny jsou stanoveny tak, aby byly tyto publikace dostupné široké veřejnosti, ale současně poskytly vydavatelství církve dostatečné finanční prostředky pro další přežití, k doplnění zásob a pro rozšiřování, aby bylo postaráno o stále rostoucí náboženskou obec.


CENTRUM NÁBOŽENSKÉ TECHNOLOGIE

Centrum náboženské technologie (RTC) je kalifornská nezisková náboženská organizace se sídlem v Los Angeles. RTC je nejvyšší církevní autoritou nad mezinárodní církevní strukturou ve smyslu udržování a standardního používání náboženských technologií pana Hubbarda.

Pro udržení čistoty scientologické náboženské technologie, bylo mnoho názvů a symbolů tohoto náboženství – jako „Scientologie”, „Dianetika” a jméno a iniciály L. Ron Hubbarda – zaregistrováno jako ochranné známky u příslušných úřadů v zemích celého světa.

RTC není součástí řídící struktury církve. Jeho účelem je střežit řádné používání náboženských ochranných známek a technologie, aby byla veřejnost ochráněna před neortodoxními službami, a zajistit, že Dianetika a Scientologie zůstanou v dobrých rukou. RTC dosahuje tohoto cíle registrací ochranných známek a dohlížením na poskytování náboženských služeb pod těmito známkami.

Licenční politika a prosazování ochranných známek zajišťuje, že mohou být použity pouze ve spojení s pravými scientologickými náboženskými službami. To široké veřejnosti zajišťuje, že dostane ortodoxní služby, na které, coby nejvyšší instance, dohlíží RTC.

Další důležitou funkcí RTC je zajistit, že zaměstnanci církve udržují vysoký standard, a zabránit zaměstnávání jakýchkoli kriminálních živlů či pochybných existencí.


 

NAVRCHOLU.cz